I. SCOPUL SI OBIECTIVELE SOCIETATII

Art.1. Societatea Inginerilor Automatisti (SRAIT) este o organizatie profesionala, autonoma, neguvernamentala si  apolitica avand personalitate juridica si fiind nelucrativa.

Art.2. Societatea Inginerilor Automatisti este constituita potrivit legii si functioneaza pe baza prezentului statut cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr.313, sector 6, facultatea de Automatica si Calculatoare, Institutul Politehnic Bucuresti. Societatea poate avea filiale in toate localitatile in care acestea se vor constitui.

Art.3. Scopul SRAIT este de a contribui la cresterea rolului si eficientei inginerilor  automatisti in care scop isi propune obiectivele cuprinse in articolele urrmatoare.

Art.4. SRAIT are ca principale obiective:

a)Obiective profesional-stiintifice
- Perfectionarea pregatirii profesionale a tuturor specialistilor si lucratorilor din domeniul automaticii si informaticii tehnice prin desbateri, conferinte, manifestari stiintifice interne si internationale, schimbul de cunostinte si de experienta tehnologica;
- Organizeaza centre de informare si documentare proprii si faciliteaza accesul membrilor SRAIT la sursele de informatii din tara si din strainatate; in fiecare centru universitar, in cadrul facultatilor de profil, se va infiinta cate o biblioteca de automatica;
- Editeaza publicatii proprii prin care se fac cunoscute preocupari de varf in domeniul automaticii;
- Faciliteaza stabilirea unor legaturi profesionale intre grupuri interesate, in vederea promovarii aplicatiilor automaticii in conducerea proceselor industrriale in domeniul informaticii tehnice si in domenii conexe.

b) Obiective de invatamant
- Perfectionarea planurilor de invatamant in domeniul automaticii si informaticii tehnice, corelat cu cerintele concrete ale industriei si a altor sectoare de activitate economica si sociala precum si la alinierea invatamantului de automatica din Romania la nivelul aceluia organizat in tarile dezvoltate ale lumii;
- Organizeaza cursuri postuniversitare si de perfectionare;
- Initiaza contacte in vederea orientarii profesionale a viitorilor candidati pentru invatamantul de automatica;
- Contribuie la cooperarea interdisciplinara;
- Sustine acordarea unor burse de studii in strainatate pentru studenti si cadre didactice;
- Sustine schimburile de specialisti cu alte organizatii similare din strainatate in vederea documentarii si perfectionarii membrilor SRAIT.

c) Obiective economice
- Militeaza pentru imbunatatirea legislatiei referitoare la obtinerea dreptului de autor pentru creatia tehnica si stiintifica;
- Militeaza pentru stimularea materiala a activitatii de creatie in domeniul automaticii;
- Colecteaza fonduri in vederea acordarii de burse in strainatate pentru membrii SRAIT.

d) Obiective tehnice
- Elaboreaza si propune standarde si normative compatibile cu cele internationale de larga circulatie;
- Constituie comisii de consulting in domeniul automaticii;
- Participa la comisii de specialitate la efectuarea de expertize, precum si la orice alte lucrari destinate stabilirii orientarii, perfectionarii conducerii activitatilor tehnice in domeniul automaticii si informaticii tehnice;
- Contribuie la imbunatatirea legislatiei tehnice si in domeniul informaticii tehnice.

e) Obiective sociale
- actioneaza pentru respectarea demnitatii, prestigiului si eticii profesiunii de inginer automatist. In acest scop SRAIT va elabora un cod al eticii inginerului automatist.

II. MEMBRII SRAIT, INSCRIEREA, DREPTURI si OBLIGATII

a) Membrii SRAIT

Art. 5. Membrii ai Societatii Romane de Automatica si Informatica Tehnica pot deveni:
-Persoanele fizice care recunosc statutul societatii, care poseda diploma de inginer sau subinginer si care activeaza in domeniul automaticii;
-Persoanele fizice cu studii superioare care nu sunt ingineri dar care au preocupari in domeniul automaticii;
-Studentii facultatilor de automatica incepand cu anul lll de studii recomandati de un profesor membru al SRAIT;
-Membrii colectivi ai SRAIT pot deveni si persoane juridice (intreprinderi, institutii, organizatii profesionale, stiintifice), cu activitate de baza in domeniul automaticii, care recunosc statutul si sustin activitatea societatii;
-Membrii de onoare ai SRAIT pot fi personalitati stiintifice din tara si din strainatate alese de Adunarea Generala a Societatii. Membrii colectivi si membrii de onoare au drept de vot in Adunarea Generala a Societatii exprimat, printr-un singur vot.

b) Inscrierea in Societate
-Inscrierea membrilor se face pe baza de cerere individuala tip adresata Societatii;
-Inscrierea membrilor colectivi se face pe baza de cerere tip adresata Societatii;

c) Drepturile membrilor SRAIT
-Sa participe la activitatile Societatii;
-Sa aleaga organele Societatii direct sau prin reprezentare si sa faca parte din ele, cu exceptia membrilor colectivi si ai celor onorifici;
-Sa utilizeze gratuit mijloacele de informare si documentare ale Societatii;
-Sa fie recomandati sa efectueze stagii de perfectionare in tara si strainatate.

d) Obligatiile membrilor SRAIT
-Sa respecte prevederile prezentului statut si hotararile organelor de conducere ale Societatii;
-Sa sprijine Societatea in realizarea obiectivelor propuse;
-Sa nu desfasoare activitati politice in cadrul Societatii;
-Sa achite o taxa de inscriere de 5 lei la depunerea cererii de inscriere si sa plateasca lunar cotizatia catre Societate stabilita de Adunarea Generala.
Pentru studenti taxa va avea reduceri substantiale.

Art. 6. Membrii Societatii pierd calitatea de membru in urmatoarele cazuri:
-Prin retragere pe baza de cerere;
-Prin neplata, timp de un an, a cotizatiei;
-Prin excludere datorita incalcarii statutului, a normelor de conduita etica si profesionala, precum si atunci cand sunt condamnati penal.

III. ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 7. Organul suprem de conducere a Societatii este Adunarea Generala care se intruneste anual.
 Modul de reprezentare a membrilor si membrilor colectivi in Adunarea Generala se stabileste prin regulamentul adoptat de catre Adunarea Generala de constituire.
 Membrii individuali participa la Adunarea Generala cu drept de vot deliberativ.
Organul de conducere al Societatii in intervalul dintre Adunarile Generale este Comitetul Director constituit din : un presedinte, trei vicepresedinti, un secretar general si sase - zece membri.
 Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
- Hotaraste adoptarea si modificarea statutului Societatii;
- Alege Comitetul de conducere a Societatii, presedintele, vicepresedintii si secretarul general;
- Hotaraste infiintarea unor filiale in tara si in strainatate;
- Convoaca Adunarea Generala anuala si ori de cate ori este nevoie;
- Modifica sau anuleaza hotararile Comitetului Director.
Comitetul Director are urmatoarele atributii:
- Asigura conducerea Societatii in intervalul dintre Adunarile Generale;
- Propune planul de activitati si solicita aprobarea Adunarii Generale;
- Gestioneaza fondurile Societatii si raporteaza anual asupra modului de utilizare a fondurilor.
Comitetul Director isi organizeaza un secretariat cu urmatoarele atributii:
- Administreaza fondurile Societatii;
- Tine evidenta membrilor;
- Asigura corespondenta;
- Se ocupa de inscrierea de noi membri;
- Asigura rezolvarea tuturor problemelor organizatorice.
Presedintele Comitetului Director prezinta anual o informare in Adunarea Generala.
Odata la doi ani Comitetul Director trebuie sa-si depuna mandatul in vederea asigurarii de noi alegeri.

Art. 8. Fondurile Societatii sant formate din:
- Taxele de inscriere si cotizatiile membrilor;
- Subventii;
- Donatii;
- Vanzarea publicatiilor Societatii;
- Taxele de participare la Conferinte;
- Taxele percepute pentru inscrierea la cursurile de perfectionare;
- Alte venituri realizate din diverse actiuni ale organizatiei.
 Societatea nu realizeaza profituri. Orice suma realizata in urma acoperirii cheltuielilor si eventualelor obligatii legale catre stat, cu ocazia organizarii si desfasurarii actiunilor programate se va varsa in contul Societatii.
 Printre comisiile de lucru pe care le stabileste Adunarea Generala va lua fiinta in mod obligatoriu Comisia financiara care controleaza activitatea bugetara a Societatii.

IV. PROBLEME GENERALE

Art. 9. Societatea Inginerilor Automatisti se poate afilia la alte asociatii profesionale interne si internationale, in urma hotararii Adunarii Generale.
Art. 10. Prezentul statut este insotit de regulamentul de functionare in care sunt precizate modul de organizare, de administrare si de control financiar.